Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Ebisch Legal:

 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden en eenzijdig wijzigingsbeding: Deze algemene voorwaarden (hierna: “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op iedere opdracht aan Ebisch Legal, alsmede op iedere vervolgopdracht, gewijzigde of aanvullende opdracht of hieruit voortvloeiende overeenkomsten, met inbegrip van verstrekte adviezen en/of mededelingen. De toepasselijkheid van enige algemene of andere voorwaarde(-n) van cliënt(-en) of derden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Ebisch Legal is gerechtigd eenzijdig de Algemene Voorwaarden te wijzigen.
 2. Opdracht: Enkel Ebisch Legal heeft te gelden als opdrachtnemer jegens opdrachtgever. De wetsartikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing. De opdracht wordt uitsluitend voor opdrachtgever uitgevoerd. Opdrachtgever vrijwaart Ebisch Legal voor eventuele aanspraken die verband houden met of voortvloeien uit de voor opdrachtgever verrichte werkzaamheden. Opdrachtgever kan ook geen rechten ontlenen aan de manier waarop aan de opdracht uitvoering is gegeven als ook aan de uitkomsten hiervan.
 3. Facturen en betaling: Facturen van Ebisch Legal dienen binnen veertien dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Indien betaling binnen deze termijn uitblijft, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Het staat Ebisch Legal dan vrij om aanspraak te maken op wettelijke (handels-)rente en op vergoeding van de (buiten-)gerechtelijke kosten in verband met incasso van de vordering. De buitengerechtelijke incassokosten voor particuliere opdrachtgevers worden berekend op basis van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. In alle andere gevallen bedragen de incassokosten 15% van alle openstaande facturen, met een minimum van EUR 150,00. Opdrachtgever blijft hoofdelijk aansprakelijk jegens Ebisch Legal ingeval opdrachtgever een ander betaling van de facturen voor zijn rekening laat nemen. Het staat opdrachtgever niet vrij om betaling van facturen op te schorten of te verrekenen.
 4. Tarieven: Ebisch Legal zal haar werkzaamheden declareren conform het met opdrachtgever overeengekomen (uur-)tarief. Het geldende (uur-)tarief kan door Ebisch Legal periodiek eenzijdig worden gewijzigd. Opdrachtgever zal hiervan voorafgaand in kennis worden gesteld.
 5. Opdrachten aan derden
  Ebisch Legal is bevoegd om in het kader van de uitvoering van de opdracht opdrachten aan derden te
  verstrekken namens en voor rekening van opdrachtgever. Het verstrekken van opdrachten aan derden
  gebeurt met de nodige zorgvuldigheid en waar mogelijk in goed overleg met opdrachtgever. Ebisch Legal
  is daarbij gerechtigd om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van deze derden namens
  opdrachtgever te aanvaarden. Ebisch Legal is op geen enkele wijze aansprakelijk voor tekortkomingen
  van deze derden. In voorkomende gevallen zal Ebisch Legal desgevraagd haar eventuele aanspraken op
  derden overdragen aan opdrachtgever.
 6. Aansprakelijkheid en vervaltermijn vorderingsrecht
  De aansprakelijkheid van Ebisch Legal is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door haar
  beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitbetaald. Mocht de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar
  niet overgaan tot uitkering, is de aansprakelijkheid van Ebisch Legal in ieder geval beperkt tot het in de
  betreffende zaak in rekening gebrachte honorarium, vermeerderd met een bedrag van EUR 25.000,00,
  tezamen voor een totaal van EUR 50.000,00. Het vorderingsrecht van opdrachtgever vervalt na verloop
  van één jaar na het tijdstip waarop het ontstaan van aansprakelijkheid redelijkerwijs bekend had moeten
  zijn bij opdrachtgever en (indien dit niet kan worden vastgesteld) in ieder geval twee jaar na de datum
  van de laatste factuur.
 7. Verwerken persoonsgegevens
  Ebisch Legal verwerkt persoonsgegevens van Opdracht voor de uitvoering van de verstrekte opdracht.
  Ebisch Legal is wettelijk verplicht zich van de identiteit van opdrachtgever te vergewissen en om deze in
  voorkomende gevallen te verifiëren. Bij het verstrekken van de opdracht aan Ebisch Legal geeft
  opdrachtgever ook toestemming voor het verwerken van zijn/haar persoonsgegevens. Meer informatie
  hierover kunt u vinden in de privacyverklaring die te vinden is op www.ebischlegal.nl. Ebisch Legal zal de
  persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk dan wel langer op grond van een
  wettelijke verplichting, indien daarvan sprake is.
 8. Bewaartermijn dossier
  Ebisch Legal zal een dossier na het versturen van de laatste factuur voor een periode van maximaal
  zeven jaar bewaren. Na afloop van deze periode heeft Ebisch Legal het recht om het dossier te
  vernietigen waarna er ook geen stukken meer kunnen worden verstrekt.
 9. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
  Op de rechtsverhouding tussen Ebisch Legal en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.
  De rechtbank Limburg, zittingsplaats Roermond, is bij uitsluiting van iedere andere rechtbank bevoegd
  om van geschillen tussen Ebisch Legal en opdrachtgever kennis te nemen, behoudens in die gevallen
  waarin op grond van dwingend recht een andere rechtbank (mede) bevoegd is. Indien Ebisch Legal de
  eisende partij is in het geschil, heeft zij het recht om in afwijking van het vorenstaande het geschil voor
  te leggen aan de bevoegde rechter van de woon- of (statutaire) vestigingsplaats van opdrachtgever.

Versie februari 2022

Juridisch advies nodig? Neem vrijblijvend contact op.