Aanbestedingsrecht

Ondersteuning en advies bij aanbesteding

Ebisch Legal is een aanbestedingsexpert en biedt deskundige juridische bijstand aan aanbestedende diensten en inschrijvers op het gebied van het aanbestedingsrecht advies. Het rechtsgebied dat ziet op de procedures om te komen tot inkoop. Het gros van wat overheden en andere publiekrechtelijke instellingen in Nederland immers inkopen, vindt plaats door middel van een zogenaamde aanbestedingsprocedure. Het aanbestedingsrecht beschrijft hoe een aanbestedende dienst op een gelijke en transparante wijze tot inkoop van leveringen, diensten of werken kan komen. Een aanbestedende dienst mag dus niet discrimineren, bevoordelen, ondoorzichtig of inconsequent handelen. Doet een aanbestedende dienst dat toch, dan kan zij op verzoek van een inschrijver of marktpartij teruggefloten worden door een rechter in kort geding of door de Commissie van Aanbestedingsexperts.

  • Voor Aanbestedende Diensten: Ebisch Legal biedt diepgaand advies aan aanbestedende diensten, waarbij we zorgen voor strikte naleving van het aanbestedingsrecht. Onze focus ligt op transparantie en gelijke behandeling in het inkoopproces, wat essentieel is voor elke overheids- of publieke entiteit. We begeleiden bij elke stap om ervoor te zorgen dat procedures correct worden gevolgd en dat aanbestedingen voldoen aan wettelijke normen.

  • Voor Inschrijvers: Als inschrijver is het essentieel om te kunnen vertrouwen op juridische begeleiding die expertise biedt in aanbestedingsrecht. Ebisch Legal staat klaar om inschrijvers te ondersteunen, ervoor te zorgen dat zij eerlijk en zonder discriminatie behandeld worden. We bieden inzicht in rechten en procedures, en indien nodig staan we paraat om actie te ondernemen tegen onregelmatigheden in het aanbestedingsproces.

Expertises in aanbestedingsrecht

Ebisch Legal biedt deskundige juridische bijstand aan aanbestedende diensten en inschrijvers over verscheidene aanbestedingsrechtelijke thema’s zoals: 

Aanbestedingsprocedures

Zaken over onjuistheden in de toegepaste aanbestedingsprocedure als ook over formele en materiële eisen in aanbestedingsprocedures in relatie tot het juridisch kader. 

Bezwaren aanbestedingen

Buitengerechtelijke meldingen met klachten over de handelswijze van de aanbestedende dienst in onderhandse of Europese aanbestedingen dan wel over de keuzes of motivatie van gemaakte keuzes die hebben geleid tot een voorlopige gunning aan een derde.

Herstel van gebreken

Kwesties over gebreken aan een inschrijving die aanbestedende diensten kunnen laten herstellen, of die zij juist niet kunnen laten herstellen. 

Wezenlijke wijzigingen

Kwesties over de ruimte om aanbestedingen dan wel gegunde opdrachten te wijzigen zonder dat dit leidt tot een niet-aanvaardbare wezenlijke wijziging die opnieuw aanbesteed dient te worden.

Uitzonderingsgronden

Zaken over het beroep op een in de Aanbestedingswet 2012 beschreven uitzonderingsgrond waardoor er geen gangbare onderhandse of Europese aanbestedingsprocedure wordt toegepast. 

Lopende overeenkomsten

Het (tussentijds) beëindigen van lopende overeenkomsten en het inschatten van juridische risico’s in dit kader.

Audits aanbestedingen

Het voor aanbestedende diensten beoordelen van de rechtmatigheid van uitgaven ten behoeve van de jaarlijkse rechtmatigheidscontrole door uw accountant alsmede hierover rechtmatigheidsconclusies formuleren.

Juridisch advies nodig? Neem vrijblijvend contact op.