Verbintenissenrecht

Juridische bijstand in het kader van contracten, aansprakelijkheden en schade

Het verbintenissenrecht heeft betrekking op wetgeving die de rechtsverhouding tussen twee of meer partijen regelt. Verbintenissen kunnen juridisch gezien op meerdere wijzen ontstaan: bepaalde verbintenissen kunnen eenzijdig ontstaan op grond van de wet maar de meeste verbintenissen ontstaan uit een tweezijdige overeenkomst. De term ‘verbintenis uit de wet’ houdt in dat de wet beschrijft dat er door een rechtshandeling of feitelijke gebeurtenis een verbintenis ontstaat tussen twee of meer partijen. De verbintenis uit onrechtmatige daad is hiervan het bekendste voorbeeld. Er ontstaat daarbij als gevolg van een onrechtmatige daad van de ene persoon een verbintenis tot schadevergoeding jegens de andere persoon.

Ebisch Legal adviseert haar cliënten ten aanzien van deze onderwerpen, stelt overeenkomsten op of beoordeelt deze, en correspondeert met wederpartijen en derden.

Onze expertises in verbintenissenrecht

Ebisch Legal biedt deskundige juridische bijstand aan cliënten over de navolgende verbintenisrechtelijke onderwerpen waaronder:

Koop en verkoop

Het aan- of verkopen van onroerende zaken zoals woningen of bedrijfspanden of roerende zaken zoals auto’s of meubilair.

Commerciële contracten

Overeenkomsten tussen twee of meer ondernemingen waarin zakelijke verplichtingen over en weer zijn beschreven.

Opdrachten

Overeenkomsten tussen opdrachtnemers en opdrachtgevers waarbij opdrachtnemers op zelfstandige basis, zonder gezagsverhouding, werkzaamheden uitvoeren voor hun opdrachtgevers.

Algemene voorwaarden

Een generieke set afspraken die naast de kernafspraken van een overeenkomst standaard van toepassing worden verklaard op een overeenkomst.

Incasso

Juridische maatregelen om te komen tot betaling door een schuldenaar van één of meerdere vorderingen.

Bouw en vastgoed

Overeenkomsten van aanneming en overige privaatrechtelijke bouw- en vastgoedzaken tussen opdrachtgevers en aannemers of installateurs.

Materiële en letselschade

Aansprakelijkheid voor materiële of letselschade als gevolg van een onrechtmatige daad van een ander.

Huur

Het voor een bepaalde periode in gebruik nemen van een roerende of onroerende zaak tegen een bepaalde gebruiksvergoeding.

Eigendom en burenkwesties

Eigendomsrechten en zaken over hoe naburen zich jegens elkaar te verhouden hebben.

Juridisch advies nodig? Neem vrijblijvend contact op.